Regulamin zakupów

 

1. Regulamin

1.1       Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez ESCORT Sp. z o.o. ( NIP: 8521001638 PL / REGON: 810595319 ) z siedzibą w  Szczecinie ul. gen. D. Chłapowskiego 8, 70-103   – zwaną dalej Sprzedającym, prowadzonej za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: sklep.escort.com.pl , zwaną dalej Sklepem.

1.2      Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w obowiązującej formie.

1.3       Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie.

1.4      Dokonując zakupu Towaru Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży wybranego Towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Dane kontaktowe

Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu 91 43 10 400 oraz za pomocą adresu e-mail sales@escort.com.pl

 

3. Towary

3.1       Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia sprzedawanych towarów bez wad (Towary). O ile nie zostało to inaczej oznaczone w opisie, wszystkie Towary oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedający może sprzedawać w Sklepie również towary uszkodzone albo różne elementy poszczególnych Towarów; w takim przypadku każdorazowo opis Towaru wystawionego do sprzedaży będzie uwzględniał powyższą okoliczność.

3.2      W razie wzbogacenia oferty Sprzedającego o nowe Towary, które nie wymagają̨ istotnych modyfikacji opisanych w Regulaminie zasad korzystania ze Sklepu, zmiana Regulaminu dokonywana będzie wyłącznie przez uzupełnienie niniejszej części Regulaminu i będzie wchodzić́ w życie z dniem ogłoszenia. Akceptacja takich zmian w trybie określonym w niniejszym ustępie następować́ będzie przez zakupienie nowych Towarów.

4. Klient

Klientem sklepu (Klient) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Ceny

5.1     O ile nie zostało to inaczej wyraźnie wskazane, ceny podane w Sklepie (Cena) zawierają koszt dostaw, który każdorazowo jest okazywany do akceptacji na etapie składania zamówienia. Ceny nie zawierają również ceł i innych opłat administracyjnych związanych z dostawą Towaru do Klienta zamieszkałego/mającego siedzibę poza terytorium Polski; opłaty takie ponosi Klient we własnym zakresie. Ceny są ustalane na podstawie kursu sprzedaży mBanku.

 

5.2    Ceny mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy towarów już zamówionych przez Klienta, jest on o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres wskazany w punkcie 2 Regulaminu. Zasady rezygnacji zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.3     W celu wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest po złożeniu zamówienia wysyłać na adres sales@escort.com.pl niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma ona dotyczyć. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od finalnej daty dostawy podanej na potwierdzeniu zamówienia.

 

6. Konto

6.1    Jeżeli Klient chce dokonać zakupów Sklepie w pierwszej kolejności musi zarejestrować się w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system sklepowy będzie w stanie rozpoznać Klienta jako użytkownika Sklepu. Możliwe jest również dokonywanie zakupów bez logowanie, przez podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

6.2    W wyniku rejestracji, o której mowa powyżej gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ramach Sklepu (Konto). Świadczenie usług w ramach Konta na charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie drogą elektroniczną oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

7. Zasady zawierania umów z Klientami

7.1       Na warunkach określonych w Regulaminie Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży wybranego przez siebie Towaru.

7.2      Wizerunki Towarów w Sklepie nie stanowią oferty wiążącej Sprzedającego w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy.

7.3       Przesyłając zamówienie oraz poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" Klient składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla Sprzedającego po potwierdzeniu przez niego jej otrzymania.

7.4      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty), które to zamówienie Sprzedający zacznie realizować po otrzymaniu pełnej płatności za Towar. Wspomniany list elektroniczny nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Sprzedającego dostępności Towaru i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym listem elektronicznym do niego przesłanym.

7.5       Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7.6      Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne lub błędne.

7.7       W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (w szczególności siły wyższej rozumianej jako strajki, przerwy w dostawie prądu, rozruchy, wojny, zdarzenia spowodowane siłami natury), Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku opisanym powyżej Klient może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres wskazany w punkcie 2 Regulaminu.

7.8      W razie złożenia zamówienia i niedokończenia procedury płatności, zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez system po upływie godziny od chwili jego złożenia. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Klienta do zapłaty a Sprzedającego do realizacji zamówienia.

8. Dostawa

8.1      Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie jego realizacji, tj. dostawy Towaru. Z uwagi na charakter Towarów oferowanych w Sklepie Sprzedający informuje, iż realizacja zamówienia może trwać do 8 tygodni od daty otrzymania pełnej wpłaty od Klienta.

8.2      Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8.3      Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

8.4      Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki każdorazowo ujęty jest w cenie towaru.

8.5      Opłacone w całości zamówienia zaczną być realizowane następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

8.6      W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Klienta, Sprzedający dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego Towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji Konta). W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi płatność za Towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sprzedający zmuszony był ponieść.

8.7      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient winien sporządzić wraz z kurierem protokół oraz powiadomić Sprzedającego o tym fakcie pisząc na adres: sales@escort.com.pl

8.8      W przypadku uszkodzenia Towaru podczas jego transportu, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany Towaru na nowy, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego. Wówczas Sprzedający ma prawo naprawić Towar lub wymienić go na rzecz wolną od wad według swego wyboru.

9. Płatności

9.1    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelewem bankowym na konto Sklepu
  • płatność internetowa on-line PayU
  • za pobraniem płatność przy odbiorze przesyłki u kuriera

9.2    W przypadku niektórych rodzajów Towarów dostępnych w Sklepie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

10. Reklamacje

10.1        W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres sales@escort.com.pl

10.2        Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W przypadku uznania reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

10.3        Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

10.4        Wygląd dostarczanego Towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Sklepie, co dotyczy w szczególności kolorystyki. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

10.5        Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

11. Prawo odstąpienia

11.1         Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Klient zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.

11.2        Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu załączonym do Regulaminu lub dołączonym do potwierdzenia zamówienia przesyłanego drogą elektroniczną. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy  Wzór oświadczenia w formacie PDF do pobrania TUTAJ

11.3         Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.4        W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione Towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Sprzedający nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską.

11.5         Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedającego.

11.6        Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Bonu, Klient otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane Bony zostaną ponownie zapisane na koncie Klienta. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Karty, wówczas zwrot płatności następuje w formie Bonu dodawanego do konta Klienta, który dokonał płatności Kartą.

11.7         Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient winien zwrócić Towar w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.

11.8        Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia umowy:

(a)       której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

(b)       której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

(c)       której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

(d)       której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11.9        Sprzedający zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.

11.10     W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej, chyba że zastrzeżono, że koszty te ponosi Sprzedający.

11.11      W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, w trakcie których dostawa do Klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem .

11.12     Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez Klienta adresu; zobowiązuje się jednak do zawiadomienia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o próbie dostarczenia zamówienia.

12. Bony rabatowe/karty podarunkowe

12.1             Sprzedający może oferować Klientom posiadającym Konto bony rabatowe, w tym np. bony z tytułu rejestracji w Sklepie i założenia Konta, bony z tytułu dokonania pierwszego zakupu, bony za polecenie Sklepu osobom trzecim (Bony) oraz karty podarunkowe (Karty).

12.2            Bony każdorazowo będą określać termin ich ważności.

12.3             Bony są przyznawane konkretnym Klientom w związku z konkretnym wydarzeniem, zatem nie można przenosić ich własności na rzecz osoby trzeciej lub do wykorzystania w związku z innym wydarzeniem.

12.4            Sprzedający nie dopuszcza możliwości wyrównania lub zwrotu pozostałych środków pieniężnych, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartości Bonu.

12.5             Jeśli koszt zamówienia przekracza wartość Bonu, należy Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę za pośrednictwem dopuszczalnych metod płatności.

12.6            W ramach jednego zamówienia Klient może wykorzystać wyłącznie jeden Bon.

12.7             Bony oraz Karty nie są oprocentowane i nie są wypłacane w gotówce.

12.8            Bony będą zwracane wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.9            Bonu oraz Karty nie można zakupić przy użyciu innego Bonu lub Karty.

12.10         Karta wystawiana jest na okaziciela i jest ważna od daty jej wydania i wysłania do Klienta przez czas określony każdorazowo w ofercie dotyczącej Karty. W przypadku upływu terminu ważności Karty nie jest możliwe skorzystanie z niej; w takim przypadku Klient ma prawo zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty.

12.11          Przy płatności Kartą Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Kartę można wykorzystać na zakup Towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty.

12.12         Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób określony przez Sprzedającego dla danego rodzaju Towaru.

12.13          Karta może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Sprzedający nie dopuszcza możliwości doładowania Karty dodatkowymi środkami.

12.14         Karty nie można wykorzystać do płatności za Towary objęte promocją, chyba że w warunkach promocji wyraźnie zastrzeżono co innego.

12.15          W przypadku umów zawartych na odległość Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty. Termin ten jest zachowany w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres właściwy dla składania reklamacji.

12.16         Klient nie jest zobowiązany do zwrotu Karty, która ulega dezaktywacji. W razie złożenia przez Klienta zamówienia z wykorzystaniem płatności Kartą po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy a przed dezaktywacją Karty, zamówienie takie będzie jednoznaczne z uchyleniem się od skutków oświadczenia o odstąpieniu i z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.17          Sprzedający zwróci Klientowi kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Prawo odstąpienia nie przysługuje w razie złożenia przez Klienta zamówienia, opłacenia go za pomocą Karty i przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji – bez uszczerbku dla prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty.

13. Dane osobowe

13.1         Podając dane osobowe na etapie zakładania Konta oraz składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie.

13.2        Administratorem danych jest Sprzedający. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem firmy kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostawy zakupionego towaru (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

14. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

14.1         Cała zawartość prezentowana lub umieszczona w Sklepie, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome//filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie (Zawartość), jest własnością Sprzedającego. Wszystkie elementy Sklepu, w ogólny projekt i treści, mogą być chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Sklepu lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z tego lub innego porozumienia ze Sprzedającym.

14.2        Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady.

14.3         Sprzedający nie gwarantuje, że informacje i/lub prezentacje zawarte w Sklepie są dokładne, kompletne i aktualne lub, że Sklep czy serwer, za pośrednictwem którego Sklep jest udostępniany, są wolne od wirusów oraz innych szkodliwych elementów. Sprzedający nie może zagwarantować, że Sklep będzie działać nieprzerwanie lub będzie wolny od błędów. Sprzedający nie daje żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń, dotyczących korzystania z treści w Sklepie, pod względem ich: poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, terminowości, niezawodności lub inaczej, w każdym przypadku i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

14.4        Korzystanie ze Sklepu odbywa się na własne ryzyko. Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z zastosowania lub niemożności korzystania z treści w Sklepie, w tym szkód spowodowanych przez wirusy, czy jakiekolwiek inne nieprawidłowości lub niekompletność informacji w Sklepie.

14.5         W Sklepie mogą być umieszczane linki do stron internetowych, będących własnością i pod kontrolą osób trzecich. Te linki przenoszą Klienta do stron, które są poza kontrolą Sprzedającego. Strony, na które Klient przenosi się za pośrednictwem linków mają osobne regulaminy i prowadzą własną politykę prywatności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz sposób, w jaki te strony internetowe działają.

14.6        Sprzedający szanuje prywatność osób, które odwiedzają i korzystają ze Sklepu. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Sklep używa plików cookie, rodzajach informacji, które gromadzi Sprzedający, w jaki sposób i do jakich celów używa tych informacji i okoliczności, w jakich może je ujawniać, można znaleźć w dziale Polityka Prywatności, stanowiących część Regulaminu.

15. Postanowienia końcowe

15.1        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

15.2        Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, bądź niewykonalne, będzie ono uważane za wyłączone z Regulaminu i nie mające wpływu na wykonalność innych postanowień Regulaminu.

15.3        Wiążącą wersją Regulaminu jest wersja polska.

15.4        Regulamin podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.

15.5       Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Jeżeli Towar zakupiony w Sklepie został dostarczony przez kuriera i jest uszkodzony, zalecamy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Druki protokołów posiada kurier. Na życzenie Klienta kurier zabierze uszkodzoną paczkę. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą maila na adres .

UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu sugerujemy aby klient sprawdził paczkę w momencie jej odbioru – tzn. otworzył ją w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek szkody sporządził protokół szkody. Dotyczy to przede wszystkim towarów o znacznej wartości mogących ulec uszkodzeniu w trakcie transportu. Przekazanie nam protokołu szkody umożliwi nam wszczęcie procesu reklamacyjnego wobec firmy kurierskiej.

Jeżeli towar zakupiony w Sklepie jest uszkodzony prosimy o wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą maila na adres . W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas Towarów bez wcześniejszego kontaktu z obsługą Sklepu - PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY

Zgłoszenie powinno zawierać:

- W tytule maila słowo „REKLAMACJA” oraz numer zamówienia - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie zgłoszenia

- Dane adresowe osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy, adres e-mail

- Nazwa/kod zakupionego Towaru.

- Opis usterki oraz

- Jeżeli to możliwe, zdjęcia (2-5) ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już w pierwszym mailu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go.

Dalsze postępowanie:

Jeżeli reklamacja zostanie wstępnie zaakceptowana, powiadomimy Państwa o sposobie i terminie odbioru Towaru. Po sprawdzeniu Towaru i zaakceptowaniu przez Dział reklamacji naprawiony lub nowy Towar zostanie wysłany do Państwa w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, zwrot ceny zakupu zostanie wykonany na wskazane konto bankowe. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, zostaniecie Państwo poinformowani o tym droga mailową, a reklamowany Towar zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem do Państwa. Wszystkie koszty transportu zostaną doliczone do pobrania kuriera.

W przypadku uznania reklamacji - odbiór od i dostawa do Klienta: koszty transportu pokrywa Sprzedający. W przypadku odrzucenia reklamacji - odbiór od i dostawa do Klienta: koszty transportu pokrywa Klient.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl